Surya dev aarti | Live Online Puja |

Om Jai Kashyap Nandan, Om Prabhu Jai Aditi Nandan |
Tribhuvan-Timin-Nikandan, Bhakt-Hriday-Chandan ||
Om Jai Kashyap Nandan

 

Sapt-Ashvarath Raajit, Ek Chakradhar |
Dukhahar-Sukhkar, Maanas-Mal-Hari ||
Om Jai Kashyap Nandan.

 

Sur-Muni-Bhoosur-Vandin, Vimal Vibhavashaal |
Agh-Dal-Dalan Divaakar, Divya Kiran Maal ||
Om Jai Kashyap Nandan.

ALSO CHECKOUT

Sakal-Sukarma-Prasavitaa, Savita Shubhkaar |

Vishva-Vilochan Mochan, Bhav Bandhan Bhaar ||
Om Jai Kashyap Nandan.

 

Kamal-Samooh Vikasak, Nashak Tray Tapa |
Sevat Sahaj Harat, Ati Manasij Santapa ||
Om Jai Kashyap Nandan.

 

Netra-Vyadhi-Har, Suravar Bhu Peeda Haar |
Vrishti-Vimochan, Santat Parahit-Vratadhar ||
Om Jai Kashyap Nandan.

 

Suryadev Karunakar, Ab Karuna Kije |
Har Agyan-Moh, Sab Sattvagyan Dijai ||
Om Jai Kashyap Nandan.

Got Questions? Contact Us Now:

Contact Number:

+ 1 – 647-741-0400 (Canada & USA #) 

+ 91 – 888-268-1484 (India # – WhatsApp)

Email:

contact@liveonlinepuja.com