Surya ashtakam | Live Online Puja |

Adi Deva Namasthubhyam Praseedha Mama Bhaskara |
Dhivakara Namasthubhyam Prabhakara Namosthuthe || 1 ||

 

Sapthashva Ratharoodam Prachandam Kashyapathmajam |
Shvetha Padmadharam Devam Tham Sooryam Pranamamyaham || 2 ||

 

Lohitham Radhamaroodham Sarvaloka Pithamaham |
Mahapapaharam Devam Tham Sooryam Pranamamyaham || 3 ||

 

Thrai Gunyascha Mahashooram Bhrama Vishnu Maheshwaram |
Mahapapaharam Devam Tham Sooryam Pranamamyaham || 4 ||

 

ALSO CHECKOUT

Bhrumhitham Theja: Puschascha Vayumakasha Meva Cha |

Prabuscha Sarvalokanam Tham Sooryam Pranamamyaham || 5 ||

 

Bandhooka Pushpa Sankasham Hara Kundala Bhooshitham |
Yeka Chakradharam Devam Tham Sooryam Pranamamyaham || 6 ||

 

Tham Sooryam Loka Karththaram Mahatheja: Pradheepanam |
Mahapapaharam Devam Tham Sooryam Pranamamyaham || 7 ||

 

Tham Sooryam Jagatham Natham Gnana Vignana Mokshadham |
Mahapapaharam Devam Tham Sooryam Pranamamyaham || 8 ||

 

Surya Ashtakam Phala Stuti

Sooryashtakam Paden Nithyam Grahapeeda Pranashanam |
Aputhro Labhathe Puthram Dharidhro Dhanavan Bhaveth || 9 ||

 

Amisham Madhupanascha Ya: Karothi Raverdhine |
Saptha Janma Bhavedhrogi Janma Janma Dharidhratha || 10 ||

 

Sthri Thaila Madhumam Sani Yasthyajethu Raverdhine |
Na Vyadhi: Shoka Dharidhryam Soorya Loka Sa Gacchathi || 11 ||

iti sri suryaṣṭakastotraṃ sampurnam ॥

Got Questions? Contact Us Now:

Contact Number:

+ 1 – 647-741-0400 (Canada & USA #) 

+ 91 – 888-268-1484 (India # – WhatsApp)

Email:

contact@liveonlinepuja.com